Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Beauty Brow Studio

I. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), informuję, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Burdzy, prowadząca działalność
  gospodarczą pod nazwą Marta Burdzy, ul. Nocznickiego 27/U1, 01 – 918 Warszawa;
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Marta Burdzy.

II. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez salon Beauty Brow Studio, ul. Nocznickiego
27/U1, 01-918 Warszawa, tel. +48 533 395 399, adres mailowy info@beautybrow.pl w celu:
1.wykonywania umowy zawartej z salonem o wykonanie usługi, której Pani/Pan jest stroną
(osoba, której dane dotyczą), w związku z wykorzystywaniem danych szczególnej kategorii
podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. wyraźna zgoda klienta w formie
oświadczenia woli,

 1. podjęcia działań na żądanie Klienta (osoby, której dane dotyczą) przed zawarciem umowy
  o wykonanie usługi w salonie, tj. dokonanie zapisu na zabieg (usługę), zmiana terminu
  wizyty, kontakt z klientem, odwołanie wizyty, wykonanie zabiegu – zgodne z zasdami
  wymienionymi w art. 5 RODO (poprzez kontakt osobisty, poprzez media społecznościowe,
  kontakt telefoniczny i mailowy),
 2. marketingu usług własnych, wykorzystywane do tego celu będą środki komunikacji w
  tym telefon oraz email podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

III. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania (w tym
danych dotyczących stanu zdrowia), może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie wybranej usługi.

IV. Administrator Pani/Pana danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany
i podane dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

V. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego
wykonania umowy, nie dłużej jenak niż do przedawnienia dochodzenia ewenutalnych roszczeń,

mogących wyniknąć z zawartej umowy.

VI. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na
  podstawie wskazanych powyżej,
 2. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 3. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 4. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  VII. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
  Pani/Pana danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie
  wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej
  wycofaniem.

VIII. Zawarcie umowy o wykonanie usługi jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o
zapoznaniu się z powyższymi informacjami, zrozumieniu ich i wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych – w celu wykonania umowy.